• A-
  A+
 • ქართული
 • Українською
 • English
სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ჩარჩო უკრაინასა და საქართველოს შორის
06 ნოემბერი 2020 11:27

უკრაინამ და საქართველომ შექმნეს ფართო სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ბაზა, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობის თითქმის ყველა სფეროს სახელმწიფო ორგანოებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას, ადგილობრივ მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის.

უკრაინისა და საქართველოს შორის "უკრაინის საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ" კანონის თანახმად, მოქმედებს 133 ხელშეკრულება, მათ შორის 8 სახელმწიფოთაშორისი, 53 მთავრობათაშორისი, 74 უწყებათაშორისი.

სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულებები, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის უკრაინასა და საქართველოს რესპუბლიკას შორის 1993 წლის 13 აპრილის ხელშეკრულება მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ (ძალაშია 1994 წლის 7 სექტემბრიდან), არეგულირებს იურიდიულ დახმარებას და სამართლებრივ ურთიერთობებს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებში; სასჯელის შეფარდებისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულთა გადაყვანას; საკონსულო ურთიერთობებს; ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების და მინერალური წყლების გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივ ურთიერთდაცვას; უკრაინაში მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეები სმიერ მოქალაქეობის შეძენისა და შეწყვეტის გამარტივებულ პროცედურას და მოქალაქეობის არქონისა და ორმაგი მოქალაქეობის შემთხვევების პრევენციას.

მთავრობათაშორისი შეთანხმებები, რომელთა შორის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს უკრაინის მთავრობასა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 09.01.1995 წ. შეთანხმება (ძალაშია 04.06.1996 წლიდან),  არეგულირებენ სავაჭრო-ეკონომიკურ თანამშრომლობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის, მეთევზეობის, ფარმაცევტული ინდუსტრიის, ინვესტიციების, დაბეგვრის, საკონკურენტო პოლიტიკის, სამრეწველო საკუთრების დაცვის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის, გარემოს დაცვის, გეოდეზიის, კარტოგრაფიის, დედამიწის დისტანციური ზზონდირების საკადასტროს, სამეცნიერო და ტექნიკური, სამხედრო-ტექნიკური, სასაზღვრო, საბაჟო თანამშრომლობის, საგანგებო სიტუაციების პრევენციის და მათი შედეგების აღმოფხვრის, განათლების, კულტურის, ახალგაზრდული პოლიტიკის, ტურიზმის, ჯანდაცვის, საპენსიო უზრუნველყოფისა და სხვა საკითხებს.

2019 წლის 21 მაისს კიევში ხელი მოეწერა ოქმს უკრაინის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის უკრაინის მთავრობასა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1995 წლის 9 იანვრის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელიც რატიფიცირებულია უკრაინის უმაღლესი რადას მიერ 2020 წლის 14 იანვრის კანონით. №450-IX. ეს ოქმი ძალაში შევიდა 2020 წლის 26 მარტს.

ბოლო წლების განმავლობაში, უკრაინამ და საქართველომ გააფორმეს ათზე მეტი ახალი ხელშეკრულება, მათ შორის შეთანხმება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტსა და საქართველოს მთავრობას შორის უკრაინისა და საქართველოს პორტების გავლით პირდაპირი სარკინიგზო და საბორნე მომსახურების ორგანიზების შესახებ (13.09.2016); შეთანხმება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტსა და საქართველოს მთავრობას შორის განათლებისა და მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (2017 წლის 18 ივლისი); შეთანხმება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტსა და საქართველოს მთავრობას შორის სავიზო მოთხოვნების ორმხრივი გაუქმების შესახებ (2018 წლის 6 ოქტომბერი); ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმი უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებუი~~ის და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შორის (2017 წლის 30 მარტი) და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს შორის (2018 წლის 17 მაისი), ურთიერთგაგების მემორანდუმი უკრაინის სახელმწიფო საავიაციო სამსახურსა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს შორის (2019 წლის 6 მაისი).

უკრაინასა და საქართველოს შორის არსებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები, როგორც წესი, ორივე მხარე  სათანადო დონეზე ასრულებს.

უკრაინასა და საქართველოს ასევე მიღებულ იქნა (ხელი მოეწერა ან დამტკიცდა) 138 ერთობლივი დოკუმენტი სახელმწიფო ორგანოებსა და ადმინისტრაციას შორის, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის სუბიექტებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. კერძოდ, მნიშვნელოვანია უკრაინისა და საქართველოს მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს შესახებ დებულებები (2019 წლის 13 დეკემბერი); შეთანხმება ბათუმში უკრაინის საპატიო კონსულის როსტომ ნაკაშიძის საკონსულო ფუნქციებისა და მოვალეობების შესახებ  (2019 წლის 6 ნოემბერი); დეკლარაცია უკრაინასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ (18.07.2017); საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი განცხადება (თბილისი, 2017 წლის 21 აპრილი); ეკონომიკური თანამშრომლობის უკრაინულ-ქართული ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის - ემკ (1997-2017) სხდომების ოქმები და ა.შ. ემკ–ის მე –10 შეხვედრა დაინიშნა 2020 წლის 18–19 ივნისს თბილისში. უკრაინისა და საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და ადგილობრივ მთავრობებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის სფეროში გაფორმებულია 48 ხელშეკრულება სავაჭრო, ეკონომიკურ, სამეცნიერო, ტექნიკურ და კულტურულ-ჰუმანიტარულ თანამშრომლობაზე, მაგრამ ამ შეთანხმებების უმეტესობას არ ემყარება თანამშრომლობის შესაბამის პროგრამებსა / გეგმებს.

უკრაინა-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების სახელშეკრულებო-სამართლებრივ ბაზას ავსებს მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, რომელთა მხარეები არიან უკრაინა და საქართველო, მათ შორის სუამ-ის და სხვა ფორმატების ფარგლებში დადებული ხელშეკრულებები. ამრიგად, 2018 წლის 5 ოქტომბერს თბილისში ხელი მოეწერა საქართველოს პარლამენტის, მოლდოვის რესპუბლიკის პარლამენტისა და უკრაინის უმაღლესი რადას საპარლამენტო ასამბლეის დებულებას; 2018 წლის 5 ოქტომბერს კიშინიოვში ხელი მოეწერა ODER- სუამ-ის წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურების ერთობლივ განცხადებას; 2019 წლის 12 დეკემბერს, კიევში უკრაინის თავმჯდომარეობით  გაიმართა სუამ-ის წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურების მესამე შეხვედრა, რომლის შედეგებზე ხელი მოეწერა ერთობლივ განცხადებას და ორი განზრახვის ოქმს სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის  სახელმწიფო საზღვრებზე  საქონლის გადაადგილებისას  საქონლის წარმოშობის ვერიფიკაციის დროს ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ  და უფლებამოსილი ეკონომიკური ოპერატორების ფუნქციონირებისა და ურთიერთაღიარების შესახებ.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux