უკრაინი საელჩოს საქართველოში

Kyiv 22:20

უკრაინა–საქართველო: თანამშრომლობის და პარტნიორობის გზები

11 სექტემბერი 2012, 21:01

Інтерв’ю газеті «Вечірній Тбілісі»

 

უკრაინამაღნიშნათავისიუდიდესიდღესასწაული–დამოუკიდებლობის21წლისთავი.თბილისშიესდღეაღენიშნებოდააგრეთვეროგორცჩვენქვეყნებს შორისდიპლომატიურიურთიერთობებისაღდგენის20წლისთავი.თარიღიმნიშვნელოვანიადა თვალსაჩინოა.ამანგანაპირობაჩვენისაუბრისხასიათისაქართველოშიუკრაინისსაგანგებოდასრულუფლებიანელჩთანვასილციბენკოსთან

— პირველრიგშიდღესრაგვინდაგავიხსენოთ,ბატონოვასილ?

— ორივეესთარიღი–კარგისაბაბიაარამხოლოდიმისათვის,რომგავიხსენოთჩვენწარსულშიდასატანანოდშევაფასოთიგი,არამედიმისათვისრომშევიხედოთმომავალში.გასულიწლები–ესარისრთულიგზა.ჩვენგადავლახეთესმსოფლიოფინანსურიკრიზისის,დააგრეთვემრავალირეგიონალურიდაგლობალურიპრობლემებისგამწვავებისპირობებში.

— დარაარისმთავარიდასკვნა?

— ბოლო20წლისმანძილიდანუკრაინულ–ქართულიურთიერთობებისშეფასებით,მაქვსყველამიზეზივთქვა,რომუკრაინადასაქართველოამპერიოდშიყოველთვისიყვნენერთად.ჩვენარამარტო შვინარჩუნეთტრადიციულიმეგობრულიურთიერთობები,არამედგანვავითარეთდაგავაღრმავეთჩვენიკავშირებიპატივისცემის,ნდობისდაპარტნიორობისპრინციპებზე.ესგასაკვირიარარის,რადგანუკრაინასდასაქართველოსაერთიანებსძირითადიინტერესები:საერთომიზნებიდაშეხედულებებისაკუთარმომავალზე,რომელიცმჭიდროთუკავშირდებაევროპულინორმებისადაღირებულებებისდამტკიცებასთან.საუბარიაჩვენიგანვიტარებისევროპულვექტორზე.ჩემიაზრით,ესყველაზემნიშვნელოვანია.

სხვათაშორის,ჩვენითანამშრომლობისამფუნდამენტურიზოგადიმიმართულებებისშესახებ საკმაოდმკაფიოდიყოგამოცხადებულიერთობლივდოკუმენტში, ხელმოწერილისაქართველოსსაგარეოსაქმეთამინისტრის ბატონგრიგოლვაშაძესმიერ,უკრაინაშიმისიბოლოვიზიტისდროს. .

— თქვენსმიერგაკეთებულქართულ–უკრაინულურთიერთობებისშეფასესებშიხშირადისმისოპტიმიზმისნიშნები....

—მევიტყოდი,რომამოპტიმიზმსდღევანდელდღესგააჩნიაყველასაჭიროპოლიტიკური,ორგანიზაციული,სამართლებრივი,ფინანსურიდაეკონომიკურიწინაპირობები.დიახ,უკრაინადასაქართველოთანაბრად დაინტერესებულია იმაში,რომურთიერთსასარგებლოთანამშრომლობაგანვითარდეს. დაესპროცესი,ჩვენიერთობლივიძალისხმევითერთადგილზეარდგას.

— მოდითგავაცნოთჩვენმკითხველსზოგადპოლიტიკურპროცესებთან,რომლებიცმიმდინარეობს დღესუკრაინაში.

— მოკლედრომვთქვათ,ქვეყანაშიუკვეორიწელიათანმიმდევრულად ხორციელდებაკურსისაზოგადოებრივი,პოლიტიკური,სოციალურიდაეკონომიკურიცხოვრებისმნიშვნელოვანისფეროებისრეფორმირებაზე.ჩატარდასაპენსიო,საგადასახადოდასასამართლოსისტემებისრეფორმები.გაუმჯობესდაბიზნესისგარემოსდაუცხოურიინვესტიციებისმოზიდვისპირობები.

უკრაინისპრეზიდენტისვიქტორიანუკოვიჩისმიერშეიქმნასაკონსტიტუციოასამბლეა,რომელიცმუშაობსსახელმწიფოსძირითადიკანონისცალკეულიდებულებებისგაუმჯობესებაზე.ესცვლილებებიუნდაიყოსბაზა,იმისათვის,რომშეიქმნასდემოკრატიულიინსტიტუტები,ეფექტურისასამართლორეფორმებიდაგანვითარდესადგილობრივითვითმართველობა.

სასიხარულოა,რომკონსტიტუციისგანახლებაზემუშაობენეროვნულისპეციალისტებისამართლისსფეროში,საზოგადოებრივიმოღვაწეებიდაავტორიტეტულიპოლიტიკოსები. აგრეთვესაკონსტიტუციოასამბლეისმუშაობაშიმონაწილეობასიღებენევროკავშირისვენეციისკომისიისადასხვასაერთაშორისოორგანიზაციებისექსპერტები.

— ბევრმაექსპერტმააღნიშნაუკრაინისგაზრდილიაქტივობასაერთაშორისოარენაზე....

—საერთაშორისოარენაზეუკრაინაინარჩუნებსკეთილმეზობლურურთიერთობებსსხვაქვეყნებთან,დაჟინებითახორციელებსევროპულიინტეგრაციისკურსს.ესკურსირჩებაჩვენთვისმთავარპრიორიტეტად,დაასევესისტემურირეფორმებისორიენტირად.

უკრაინასდაევროკავშირსშორისურთიერთობებისდღისწესრიგშიარისსაკითხები,დაკავშირებულითანამშრომლობაზედაწყებულიმოლაპარაკებებისლოგიკურდასრულებასთან.საუბარია,კერძოდ,ევროკავშირთანშეთანხმებებზე,რომლებისეხებაპოლიტიკურიასოციაციისდაეკონომიკურიინტეგრაციისპრინციპებს,ბაზრებთანუკრაინისდაევროკავშირისურთიერთსასარგებლოდაშვებისუზრუნველყოფასთავისუფალივაჭრობისღრმადაყოვლისმომცველიზონისკონტექსტში.გადამწყვეტსტადიაშიშევიდა«სამოქმედოგეგმის»რეალიზაცია,რომლისგანხორციელებაუკრაინასმისცემსსაშუალებასშემოღონუვიზორეჟიმიევროკავშირისქვეყნებშიუკრაინისმოქალაქეებისმოკლევადიანიმოგზაურობებისათვის.

ჩვენრეალურადვაფასებთმიღწევებსგზაზეევროკავშირისკენ დამიღწეულშეთანხმებებსგანვიხილავთ,როგორცქვეყანაშიმასშტაბურიპოლიტიკურიდაეკონომიკურირეფორმებისჩატარებისეფექტურსაშუალებას.მიგვაჩნია,ძალიანმნიშვნელოვანია,რომევროპამმიიღოსუკრაინაროგორცსაიმედოდაპროგნოზირებადიპარტნიორი,რომელსშეუძლიაწარმატებულადგადაწყვიტოსდღევანდელიდღისურთულესიგამოცანები. სხვათაშორის,ამაშიდარწმუნდნენმრავალრიცხოვანისტუმრები,რომლებისამზაფხულს ეწვიესევროპისსაფეხბურთო ჩემპიონატსუკრაინაში. პოლონეტთანერთადჩვენგავაკეთეთყველაფერიშესაძლებელი,რომესუდიდესისპორტულიდღესასწაულიჩატარებულიყოსათანადოდონეზე.

—საქართველოშიისევგამწვავებულიატერიტორიულიმთლიანობისსაკითხი.რასფიქრობენამაზეუკრაინაში?

— უკრაინაყოველთვისუჭერდამხარსსაქართველოსტერიტორიულმთლიანობას დასუვერენიტეტს.ისთანმიმდევრულად გამოდისმოლაპარაკებებისგზითამდასხვარეგიონებშიკონფლიქტებისმოგვარებისმხარდამჭერად.ყველააღნიშნულისაკითხიიქნებაპრიორიტეტული2013წელს ეუთოშიჩვენითავჯდომარეობისდროს.

რათქმაუნდა,ჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანია,რომსაქართველო,როგორცქვეყანა,რომელიცობიექტურადარისდაინტერესებულისტაბილურდაწარმატებულუკრაინაში,არამარტომხარსუჭერსვიქტორიანუკოვიჩისკურს,რომელიცმიმართულიარადიკალურისოციალური,ეკონომიკურიდაპოლიტიკურირეფორმებისჩატარებაზე, არამედყველანაირადხელსუწყობსამრთულპროცესს,თავისიგამოცდილებისგაზიარებით.ჩვენამასძალიანვაფასებთ.

—ახლახანსსტატისტირუკმასამმართველომგამოაქვეყნამონაცემები,იმისშესახებ,რომსავაჭრობრუნვამსაქართველოსდაუკრაინასშორისმიაღწია900მილიონდოლარს.გაუკეთეთკომენტარიამრიცხვს.

—დიახ,შარშანსავაჭრობრუნვამჩვენსქვეყნებსშორისმივიდაამრიცხვამდე.ამგვარად,სავაჭროურთიერთბრუნვის მოცულობაკრიზისამდე პრაქტიკულადაღდგენილია.

აღსანიშნავია,რომდიდიმნიშვნელობაორმხრივიეკონომიკურიურთიერთობებისათვისაქვსექვსიწლისშემდეგ, 2011წელშიორმხრივიმთავრობათაშორისო,ეკონომიკურითანამშრომლობისსაკითხებში,კომისიისმუშაობისგანახლება.მისიმე–7სხდომისფარგლებში,რომელიცგაიმართაკიევშიწინაგაზაფხულს ,იყოჩატარებულიმოლაპარაკებებიდარგობრივისამინისტროებისდაუწყებებისდონეზე,შედგათანამშრომლობისტრანსპორტისადაენერგეტიკისსფეროშისამუსაოჯგუფებისშეხვედრები,აგრეთვებიზნეს–ფორუმი,რომელმაცმიიპყრო უკრაინისდასაქართველოსბიზნესწრეებისწარმომადგენლებისყურადრება.

ამღონისძიებისშედეგებისმიხედვითიყოგანსაზღვრულიპრიორიტეტულიმიმართულებებიეკონომიკურსფეროში,სადაცჩვენშევძლებთახლომომავალშიგავიდეთერთობლივიპროქტებისდაპროგრამებისდონეზე.საუბარიაკერძოდ,ასეთიმსხვილიდაპერსპექტიულიმიმართულებებისრეალიზაციაზე,როგორცმსოფლიობაზარზეკასპიისენერგომატარებლებისმიწოდებისევრაზიისნავთობისსატრანსპორტოდერეფნისშექმნა,სატრანსპორტომარშრუტისფარგლებშიკომბინირებულიტრანსპორტის„ვიკინგი»მატარებლითსატვირთოგადაზიდვებისგანვითარება,რომელიცაკავშირებსბალტიისპირეთისქვეყნებიკასპიისზღვასთან,საქართველოშიმოქმედიჰიდროელექტროსადგურებისრეაბილიტაცია დაახლებისაშენება დასხვა.

მინდაშეგახსენოთ,რომუკრაინულსაწარმოებსგააჩნიაამგვარისაერტაშორისოპროექტებშისათანადოგამოცდილება.ჩვენქართულპარტნიორებთან მიმდინარეობსნაყოფიერითანამშრომლობა,რომელიც,იმედია,გაგრძელდება.

—ხელოვნებისმოყვარულებიკიდევიმყოფებიანშთაბეჭდილებისქვეშ,სხვადასხვათაობებისუკრაინელიმხატვრებისგამოფენისგამო,რომელიცახლახანსჩატარდათბილისში.როგორცჩანს,კულტურულითანამშრომლობაჩვენქვეყნებსშორისღრმავდება....

— გამოფენამოეწყო ჩვენისაელჩოსმხარდაჭერითდამასეწოდა„უკრაინულივერნისაჟი».რათქმაუნდა,სასიხარულოაისინტერესი,რომელიცმანგამოიწვია.თუმცა,ჩვენქვეყნებსშორისდიპლომატიურიურთიერთობებისაღდგენის20წლისთავისაღსანიშნავადჩატარდამრავალისხვაღონისძიება,კერძოდ,ტ.შევჩენკოსპოეზიისდეკლამატორთაკონკურსი,ი.კოტლიარევსკისპოემის„ენეადას»პრეზენტაციაქართულენაზე. ასევეგაიმართაუკრაინულ–ქართულიკლუბისსხდომა.მაგრამკულტურულიღონისძიებებისგვირგვინიიყოკიევშიტ.შევჩენკოსსახელობისუკრაინისეროვნულოპერაშიუნიკალურიწარმოდგენა,სადაცგრიგოლვაშაძისვიზიტისდღეებშიიყონაჩვენებიპ.ჩაიკოვსკისბალეტი„გედებისტბა»,რომელშიცსოლისტებიიყვნენმსოფლიობალეტისვარსკვლავები,უკრაინისდასაქართველოსსაბალეტოჯგუფებისხელმძღვანელები–დ.მატვიენკო(კიევი)დან.ანანიაშვილი(თბილისი) .კიეველებისტაში,როგორცთქვენალბადმიხვდებით,არწყდებოდა.

ინტერვიუაიღო

ვლადიმერანტიძე

წყარო:  | «Вечірній Тбілісі» ავტორი: Василь Цибенко, Посол України в Грузії