უკრაინი საელჩოს საქართველოში

Kyiv 19:44

საქართველოში უკრაინის საელჩოს თანამშრომლები

გეორგი ნაზაროვი - მრჩეველი,

 ტელეფონი: (+995-32) 231-12-02; ფაქსი: 231-11-81

კანცელარია

ტელეფონი: (+995-32) 231-11-61; ფაქსი: 231-11-81

პოლიტიკური საკითხები

დმიტრი ტრეტიაკოვი - პირველი მდივანი,

ტელეფონი: (+995-32) 231-11-61; ფაქსი: 231-11-81

ეკონომიკური საკითხები

ალექსი ვაილუპოვი - პირველი მდივანი,

ტელეფონი: (+995-32) 231-11-61; ფაქსი: 231-11-81 

საკონსულო საკითხები

ლიუბომირ კოროლი - პირველი მდივანი,

ტელეფონი: (+995-32) 231-14-54; ფაქსი: 231-11-81

კულტურული და ჰუმანიტარული საკიღხები, პრესის საკითხები

ოლენა კურილო - პირველი მდივანი,

ტელეფონი: (+995-32) 231-13-22; ფაქსი: 231-11-81